تعرفه ی خدمات تولید محتوا

Image

تعرفه ی خدمات تولید محتوا

استاندارد های آی پی در تولید محتوا:
اگر چه تولید محتوا بسیار هزینه بر است اما تیم های آی پی با ارائه ی راهکار های مناسب توانست هزینه ی تولید محتوا را با حفظ کیفیت به حداقل برساند. و کمترین تعرفه ی خدمات تولید محتوا را در بین همکاران ارائه دهد.
شرایط تولید محتوا در تیم های آی پی:
شرط پایه و اساسی: مطالب به هیچ وجه کپی برداری نمی شوند.
تولید محتوا: محتوای تولیدی میتواند ترجمه، تالیف یا تلفیقی از تالیف و ترجمه و یا بازنویسی باشد.
ویراستار سئو: کل متن های نگارش شده برای سایت، توسط تیم بازبینی های آی پی از نظر سئو بررسی و ویرایش می شود.
رعایت نکات سئو در تولید محتوا:
1- هر محتوا شامل حداقل یک تصویر می شود.
2- ویرگول، نقطه، بولت، شماره گذاری و پرانتز ها رعایت می شود.
3- چگالی کلمات کلیدی اصلی و فرعی دقت می شود.
4- به روان بودن متن دقت می شود.
6- عنوان بندی متن
7- در عنوان بندی متن از کلمات مرتبط با کلمات کلیدی استفاده می شود.
8- استفاده بیشتر کلمات کلیدی در لید (دو خط اول متن)
9- در ابتدای هر پاراگراف کلمات کلیدی خرج می شوند.

تعرفه ی تولید محتوای بازنویسی

هزینه ی تولید محتوای بازنویسی به ازای هر کلمه
بین 1 تا 30 مطلب
قیمت هر کلمه
12
 • تومان
بین 31 تا 100 مطلب
قیمت هر کلمه
11
 • تومان
بین 101 تا 200 مطلب
قیمت هر کلمه
10
 • تومان

تعرفه ی تولید محتوای ترجمه ای

هزینه تولید محتوای ترجمه ای به ازای هرکلمه
بین 1 تا 30 مطالب
قیمت هر کلمه
16
 • تومان
بین 31 تا 100 مطالب
قیمت هر کلمه
15
 • تومان
بین 101 تا 200 مطالب
قیمت هر کلمه
14
 • تومان

تعرفه ی تولید محتوای تالیفی

هزینه تولید محتوای تالیفی به ازای هرکلمه
بین 1 تا 30 مطلب
قیمت هر کلمه
20
 • تومان
بین 31 تا 100 مطلب
قیمت هر کلمه
19
 • تومان
بین 101 تا 200 مطلب
قیمت هر کلمه
18
 • تومان

تعرفه ی تولید محتوای تالیف و ترجمه

هزینه ی تولید محتوای تالیف و ترجمه به ازای هر کلمه
بین 1 تا 30 مطلب
قیمت هر کلمه
18
 • تومان
بین 31 تا 100 مطلب
قیمت هر کلمه
17
 • تومان
بین 101 تا 200 مطلب
قیمت هر کلمه
16
 • تومان