تعرفه ی خدمات تولید محتوا

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

اگر چه تولید محتوا بسیار هزینه بر است اما تیم های آی پی با ارائه ی راهکار های مناسب توانست هزینه ی تولید محتوا را با حفظ کیفیت به حداقل برساند. و کمترین تعرفه ی خدمات تولید محتوا را در بین همکاران ارائه دهد.
شرایط تولید محتوا در تیم های آی پی:
شرط پایه و اساسی: مطالب به هیچ وجه کپی برداری نمی شوند.
تولید محتوا: محتوای تولیدی میتواند ترجمه، تالیف یا تلفیقی از تالیف و ترجمه و یا بازنویسی باشد.
ویراستار سئو: کل متن های نگارش شده برای سایت، توسط تیم بازبینی های آی پی از نظر سئو بررسی و ویرایش می شود.

رعایت نکات سئو در تولید محتوا:
۱- هر محتوا شامل حداقل یک تصویر می شود.
۲- ویرگول، نقطه، بولت، شماره گذاری و پرانتز ها رعایت می شود.
۳- چگالی کلمات کلیدی اصلی و فرعی دقت می شود.
۴- به روان بودن متن دقت می شود.
۶- عنوان بندی متن
۷- در عنوان بندی متن از کلمات مرتبط با کلمات کلیدی استفاده می شود.
۸- استفاده بیشتر کلمات کلیدی در لید (دو خط اول متن)
۹- در ابتدای هر پاراگراف کلمات کلیدی خرج می شوند.

تولید محتوا بازنویسی

قیمت هر کلمه۱۰ /تومان
 • تعدا محتوا : بیش از ۲۰۰ عدد
 • ویرستاری شده
 • سئو سازی شده
 • دارای برچسب
 • دارای خلاصه مطلب
 • دارای کلمه ی کلیدی شاخص

تولید محتوا بازنویسی

قیمت هر کلمه۱۱ /تومان
 • تعدا محتوا : ۱۰۱ تا ۲۰۰ عدد
 • ویرستاری شده
 • سئو سازی شده
 • دارای برچسب
 • دارای خلاصه مطلب
 • دارای کلمه ی کلیدی شاخص

تولید محتوا بازنویسی

قیمت هر کلمه۱۲ /تومان
 • تعدا محتوا : ۳۱ تا ۱۰۰ عدد
 • ویرستاری شده
 • سئو سازی شده
 • دارای برچسب
 • دارای خلاصه مطلب
 • دارای کلمه ی کلیدی شاخص

تولید محتوا بازنویسی

قیمت هر کلمه۱۳ /تومان
 • تعدا محتوا : ۱ تا ۳۰ عدد
 • ویرستاری شده
 • سئو سازی شده
 • دارای برچسب
 • دارای خلاصه مطلب
 • دارای کلمه ی کلیدی شاخص

تولید محتوا ترجمه ای

قیمت هر کلمه۱۴ /تومان
 • تعدا محتوا : بیش از ۲۰۰ عدد
 • ویرستاری شده
 • سئو سازی شده
 • دارای برچسب
 • دارای خلاصه مطلب
 • دارای کلمه ی کلیدی شاخص

تولید محتوا ترجمه ای

قیمت هر کلمه۱۵ /تومان
 • تعدا محتوا : ۱۰۱ تا ۲۰۰ عدد
 • ویرستاری شده
 • سئو سازی شده
 • دارای برچسب
 • دارای خلاصه مطلب
 • دارای کلمه ی کلیدی شاخص

تولید محتوا ترجمه ای

قیمت هر کلمه۱۶ /تومان
 • تعدا محتوا : ۳۱ تا ۱۰۰ عدد
 • ویرستاری شده
 • سئو سازی شده
 • دارای برچسب
 • دارای خلاصه مطلب
 • دارای کلمه ی کلیدی شاخص

تولید محتوا ترجمه ای

قیمت هر کلمه۱۷ /تومان
 • تعدا محتوا : ۱ تا ۳۰ عدد
 • ویرستاری شده
 • سئو سازی شده
 • دارای برچسب
 • دارای خلاصه مطلب
 • دارای کلمه ی کلیدی شاخص

تولید محتوا تالیفی

قیمت هر کلمه۱۸ /تومان
 • تعدا محتوا : بیش از ۲۰۰ عدد
 • ویرستاری شده
 • سئو سازی شده
 • دارای برچسب
 • دارای خلاصه مطلب
 • دارای کلمه ی کلیدی شاخص

تولید محتوا تالیفی

قیمت هر کلمه۱۹ /تومان
 • تعدا محتوا : ۱۰۱ تا ۲۰۰ عدد
 • ویرستاری شده
 • سئو سازی شده
 • دارای برچسب
 • دارای خلاصه مطلب
 • دارای کلمه ی کلیدی شاخص

تولید محتوا تالیفی

قیمت هر کلمه۲۰ /تومان
 • تعدا محتوا : ۳۱ تا ۱۰۰ عدد
 • ویرستاری شده
 • سئو سازی شده
 • دارای برچسب
 • دارای خلاصه مطلب
 • دارای کلمه ی کلیدی شاخص

تولید محتوا تالیفی

قیمت هر کلمه۲۱ /تومان
 • تعدا محتوا : ۱ تا ۳۰ عدد
 • ویرستاری شده
 • سئو سازی شده
 • دارای برچسب
 • دارای خلاصه مطلب
 • دارای کلمه ی کلیدی شاخص

تولید محتوا تالیف و ترجمه

قیمت هر کلمه۱۷ /تومان
 • تعدا محتوا : بیش از ۲۰۰ عدد
 • ویرستاری شده
 • سئو سازی شده
 • دارای برچسب
 • دارای خلاصه مطلب
 • دارای کلمه ی کلیدی شاخص

تولید محتوا تالیف و ترجمه

قیمت هر کلمه۱۸ /تومان
 • تعدا محتوا : ۱۰۱ تا ۲۰۰ عدد
 • ویرستاری شده
 • سئو سازی شده
 • دارای برچسب
 • دارای خلاصه مطلب
 • دارای کلمه ی کلیدی شاخص

تولید محتوا تالیف و ترجمه

قیمت هر کلمه۱۹ /تومان
 • تعدا محتوا : ۳۱ تا ۱۰۰ عدد
 • ویرستاری شده
 • سئو سازی شده
 • دارای برچسب
 • دارای خلاصه مطلب
 • دارای کلمه ی کلیدی شاخص

تولید محتوا تالیف و ترجمه

قیمت هر کلمه۲۰ /تومان
 • تعدا محتوا : ۱ تا ۳۰ عدد
 • ویرستاری شده
 • سئو سازی شده
 • دارای برچسب
 • دارای خلاصه مطلب
 • دارای کلمه ی کلیدی شاخص